Darmowa dostawa od 99 zł. Zadzwoń do nas: 724-242-420
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym e-fontanna.pl prowadzony jest przez Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, numer NIP: 701-041-34-05, numer REGON: 147111553, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31.

Adres korespondencyjny:

Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa 

Kontakt telefoniczny: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31

Godziny pracy: Pon. – Pt. 9: 00 – 16: 00, (koszt połączenia wg stawki operatora), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub/i, z którą Sprzedawca  zawarł umowę sprzedaży Towarów.

b)  Towary - produkty w postaci kosmetyków i akcesoriów do makijażu oraz suplementów diety prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem sprzedaży

c) Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia r. 1964 r. Kodeks Cywilny.

e) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w tym  także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

f) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem elektronicznym www.e-fontanna.pl

g) Sprzedawca – Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, NIP: 701-041-34-05, REGON: 147111553, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

h) Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy www.e-fontanna.pl, a Konsumentowi  udostępniany jest także nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie , tj. przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/ ;

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.155 t.j. z dnia 2018.01.19; dalej: "Kodeks cywilny".), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z późń. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późń. zm.), ustawa o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) oraz w części w tej ustawie określonej ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) , dalej, jako "Ustawa") oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

§ 2 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego  i nie stanowią oferty w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. 

2. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego: 

1.1. Przeglądarka m. in.: 

1.1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,      JavaScript i Cookies, lub

1.1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

1.1.3. Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

1.2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,

1.3. połączenie z siecią Internet,

1.4. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

4. Ceny Towarów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. 

6. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje najpóźniej w dniu dostarczenia Towaru zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

7. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym , z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przez Sprzedawcę przed dokonaniem zmian.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za Towary

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatności elektroniczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay –płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego,

c) płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,

d) płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony Towar, na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe, najpóźniej w terminie 7  dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku nie uiszczenia w ww. sposób przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony w ten sam sposób, w jaki potwierdzane jest otrzymanie zamówienia.

3.  Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Dotpay prowadzi spółka Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, posiadający status agenta rozliczeniowego.

4. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.  

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Inpost.

3. Dostawa Towaru realizowana jest w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia , chyba, że w opisie Towaru wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:  

a) przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od potwierdzenia otrzymania zamówienia .

4. Dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Wysyłka”. 

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 20: 00 oraz w soboty w godzinach od 9: 00 do 17:00, za wyj. dni wolnych. Postanowienia o sposobach płatności i terminach realizacji zawarte w § 3 oraz w ust. 3 i 4. powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

c) jeżeli Klientem jest Konsument może on, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady,  żądać wymiany towaru na wolną od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Fontanna Młodości sp. z o.o. ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa

b) w formie elektronicznej na adres: info@e-fontanna.pl 

c) telefonicznie pod numerem 724 24 24 20 lub 22 115 66 31

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy  podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w Towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@e-fontanna.pl lub pisemnie na adres: Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

c) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bohdanowicza 19/7, 02 – 127 Warszawa.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich,

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl 

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa http://wiih.org.pl/

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl 

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 8. Dane Osobowe Klienta

1. Klient, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy oraz RODO składając zamówienie (bądź w drodze rejestracji lub z jej pominięciem) na zakup Towarów  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz jej realizacji, w tym na ich przetwarzanie przez inne podmioty w ww. celu (w szczególności przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele oraz inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji umów będących przedmiotem niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizowania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie.

2. Klient podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami Ustawy  oraz RODO. 

4. Klient, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie  Ustawy oraz RODO może - przy Rejestracji  lub w każdym innym dowolnym terminie  - wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez niego danych osobowych w celu ich profilowania oraz w celu otrzymywania od Sprzedawcy ofert i  informacji handlowych , w tym drogą elektroniczną  oraz  na  świadczenie  usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter"). Zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej poprzez odznaczenie właściwego pola w trakcie składania zamówienia  lub poprzez wysłanie zgody w formie elektronicznej na adres info@e-fontanna.pl lub poprzez jej złożenie w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy lub przesyłką pocztową. Podanie tych danych oraz zgoda na otrzymywanie ww. ofert i informacji  handlowych oraz na  ich profilowanie są dobrowolne.

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje  prawo dostępu do treści tych  danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu i do  cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej  na adres Sprzedawcy info@e-fontanna.pl lub  złożenie oświadczenia pisemnego złożonego w siedzibie Sprzedawcy lub wysłanego pocztą poleconą na  adres Sprzedawcy, lub w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych  poprzez odznaczenie właściwego pola w trakcie składania zamówienia  lub poprzez wysłanie  oświadczenia  w formie elektronicznej na adres info@e-fontanna.pl lub poprzez jego złożenie w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy lub przesyłką pocztową. 

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sprzedawcy www-e-fontanna.pl

7. Klient  będący osobą prawną może - przy rejestracji  lub w każdym innym dowolnym terminie  -  wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na świadczenie  usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach .

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu Internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu Internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „" (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie sklepu stosownej informacji o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są Regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl